نمره پروژه + نمره میان ترم تقسیم بر چهار + نمره برگه پایان ترم تقسیم بر 1.8 = 20

نمره پروژه از 5 نمره می باشد

نمره پایانی از 11 نمره

نمره میان ترم 4 نمره